Trong xây dựng văn hóa xã hội

Trâm Lê

Công đoàn Asia investment group xây dựng văn hóa xã hội, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển hơn 12 năm qua, với Asia Investment group hoạt động xã hội là một phần của văn hóa doanh nghiệp, song song với việc sản xuất và kinh doanh.

Asia Investment group luôn để cao tinh thần cùng chung tay vì sự phát triển cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước thông qua các hoạt động thiết thực có ích cho xã hội như: Hỗ trợ dụng cụ học tập cho trẻ em nghèo vượt khó; trao học bồng cho trẻ em nghèo, quỹ vì người nghèo; Trẻ em làng SOS; hỗ trợ bão lũ và nhiều tài trợ ý nghĩa khác.

Dưới đây là các hoạt động xã hội của Công ty trong những năm qua:

 • Tổ chức & tài trợ cho chương trình “Vui Tết Trung Thu Dân Gian”, tại quảng trường Trung tâm Tinh Bình Định vào tháng 09/2015 thông qua Quỹ quyên góp “Trung Thu vì trẻ em nghèo” của Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Định. 
 • Tổ chức hội thi “Giọng hát hay Thiếu nhi” liên kết với Thành Đoàn Quy Nhơn vào tháng 9/2015.
 • Tổ chức sân chơi Dân gian cho Thiếu Nhi, tại quảng trường Trung tâm Tinh Bình Định vào tháng 09/2015 • Hỗ trợ và quyền góp cho chương trình “Bình Định yêu thương” cho quỹ từ thiện tại Bình Định, vào tháng 11/2016.
 • Tài trợ cho Quỹ khuyến học thôn Tân Thuận xã Phước Thuận, phát thưởng cho các cháu đã đạt, được thành tích trong năm học 2017-2018. Và những con em thuộc gia đình khó khăn, vào tháng 06/2018. 
 • Tài trợ công trình “Vì đàn em thân yêu” do BCH Đoàn cơ sở UBND Thành phố Tuy Hòa phát động cho Cuộc vận động chung tay “Tiếp sức cho em đến trường” của trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh năm học 2018-2019, vào tháng 06/2018.
 •  Hỗ trợ tích cực công tác truyền thông Chương trình “Hành trình Đỏ – kết nối dòng máu Việt” năm 2018 tại Bình Định do Ban chấp hành Hội chữ Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Định phát động.
Cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Trade union Asia investment group build social culture, during the time formation and developmentover more than 12 years, Asia Investment Group has been a part of the corporate culture, in parallel with its production and business.

Asia Investment group promotes the spirit of hands-on community development, demonstrating the responsibility of the business to the state through practical activities useful for the society such as: poor children overcome difficulties; granting scholarships to poor children, funds for the poor; SOS village children; flood protection support and many other meaningful donations.

The following are the social activities of the Company over the years:

 • Organize & sponsor the “Happy Mid-Autumn Festival” program, in BinhDinh Province Square in September 2015, through the “Mid-Autumn for the poor children” fund of the Red Cross BinhDinh Province.
 • Organized the “Voice Kid” Contest with the Youth Union of QuyNhon in September 2015.
 • Organize the kid’s playground for children at BinhDinh Center Square in September 2015.
 • Support and donate to “BinhDinh Love” program for charity fund in BinhDinh, 11/2016.
 • Sponsorship for Tan Thuan Village Promotion Fund, PhuocThuan Commune, to reward children who have achieved achievement in the academic year 2017-2018. And the children of the difficult family, in June 2018.
 • Funding for the project “For the Dearest Boys” organized by the Youth Union Committee of the TuyHoa City People’s Committee for the Youth Movement “Support for children” to Nguyen Chi Thanh Primary School in the school year 2018-2019, in June 2018.
 • Support actively the communication program “Red Cross – connecting blood flow in Vietnam” in 2018 in BinhDinh by the executive committee of the Red Cross Society of BinhDinh province launched.

Alon with many other meaningful activities.

Scroll to Top