Công ty với trách nhiệm xã hội CSR

CSR là chứng chỉ được EcoVadis do tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp. EcoVadis đã phát triển đội ngũ lãnh đạo hàng đầu, công nghệ tiên tiến, và một phương pháp đánh giá CSR độc đáo bao gồm 150 nhóm hàng, 110 quốc gia và 21 chỉ số SCR. Hơn 30.000 công ty sử dụng EcoVadis để giảm nguy cơ, thúc đẩy sự đổi mới và tăng cường sự minh bạch và tin tưởng giữa các đối tác. 

Vừa qua Công ty TNHH tập đoàn đầu tư châu Á ( ASIA INVESTMENT GROUP ) đã được Công ty Heineken Vietnam mời tham gia chương trình đánh giá CSR của nhà cung cấp đạt số điểm khá cao 37/100 so với các nhà cung cấp khác thì số điểm này khá cao và được công ty Heineken Vietnam đánh giá cao với số điểm này thì công ty đạt được huy chương đồng của tôr chức danh giá CSR do Ecovadis đưa ra. 

Đây là một minh chứng cho tầm nhìn và năng lực của ASIA INVESTMEN GROUP, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để khẳng định chất lượng, dịch vụ cũng như trong việc xây dựng thương hiệu theo tiêu chuẩn chung quốc tế. Đem lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và đối tác.

Company with social responsibilyty

CSR is a certificate provided by EcoVadis by a corporation based in the United States. EcoVadis has developed top leadership team, cutting edge technology, and a unique CSR assessment method covering 150 groups of goods, 110 countries and 21 SCR indicators. More than 30,000 companies use EcoVadis to reduce risk, foster innovation, and enhance transparency and trust among partners.

Recently, Asia Investment Group Company Limited (ASIA INVESTMENT GROUP) was invited by Heineken Vietnam to participate in the supplier’s CSR assessment program with a high score of 37/100 compared to other suppliers. This score is quite high and the company Heineken Vietnam highly appreciated with this score, the company won the bronze medal of the prestigious CSR title given by Ecovadis.

This is a testament to the vision and capacity of ASIA INVESTMEN GROUP, we always try our best to assert quality, service as well as in building brand according to international common standards. Bring the best products and services to customers and partners.

Logo Asia Investment Group và huy chương CSR nhận từ EcoVadis
Scroll to Top