Xây dựng chính sách trả chậm 12 tháng

Coface Associates with Asia Investment group Building deferred payment policy in 12 Months

Phước Phạm

Coface là một trong 03 tập đoàn bảo hiểm các khoản phải thu ( bảo hiểm tín dụng thương mại , hàng đầu thế giới , cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro công nợ phải thu cho Doanh nghiệp , hợp tác với Bảo Minh – một doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam , nhằm cung cấp sản phẩm Bảo hiểm các khoản phải thu từ năm 2007. Coface / Bảo Minh đã và đang hỗ trợ , tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp tiên tiến nhất để có thể bảo vệ các khoản phải thu , nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp , đảm bảo dòng tiền và quản lý công nợ hiệu quả.

Hiện nay , ASIA INVESTMENT GROUP đã hợp tác với Coface trong việc xây dựng chính sách “ Bán hàng trả chậm , lãi suất 0 % . Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30 % giá trị hợp đồng , phía ASIA INVESTMENT GROUP sẽ tiến hành hoàn thiện sản phẩm , dịch vụ cho khách hàng , chi phí còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 12 tháng với lãi suất 0 %.

Chính sách hỗ trợ thanh toán trả chậm giúp cho các khách hàng có thể thanh toán chậm theo từng tháng , giảm áp lực về phân bổ ngân sách để sử dụng cho Marketing khi các doanh nghiệp chưa có nguồn thu nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu thanh toán ngay.

ASIA INVESTMENT GROUP hy vọng việc hợp tác với Coface sẽ giúp Công ty nhận thức và tránh được những rủi ro cho các khoản phải thu , đưa ra các giải pháp tài chính hiệu quả trong quá trình hoạt động . Góp phần xây dựng thương hiệu của ASIA INVESTMENT GROUP ngày càng lớn mạnh và bền vững , đồng thời củng cố thêm niềm tin cho các đối tác – khách hàng .

Coface is one of the three leading credit insurance companies in the world , providing risk management solutions for corporate receivables , in cooperation with Bao Minh – one Leading insurance company in Vietnam to provide receivables insurance products since 2007. Coface Bao Minh has been supporting and advising Vietnamese enterprises on the most advanced solutions to have to protect the receivables , improve the efficiency of business management , ensure cash flow and efficient debt management.

Currently , ASIA INVESTMENT GROUP has cooperated with Coface in developing the policy of ” Dealing on sale with interest rate of 0 % ” . Customers only need to pay 30 % of the contract value , ASIA INVESTMENT GROUP will complete products and services for customers , the remaining payment will be paid within 12 months at 0 % interest.

Deferred payment support policy allows customers to pay late on a monthly basis , reducing the pressure on budget allocation for marketing when businesses have no revenue but still meet the requirements pay now.

ASIA INVESTMENT GROUP hopes that the cooperation with Coface will help the Company to recognize and avoid the risks of receivables and provide financial solutions in the process of operation . ASIA INVESTMENT GROUP’s branding has been growing stronger and stronger , while strengthening the trust of our partners and customers .

Scroll to Top