PADOOH: CONNECTING THE GLOBAL OUTDOOR ADVERTISING MARKET – PADOOH: KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TOÀN CẦU

PADOOH

Advertising floor

https://ex-dooh.asiamedia.vn/

Advertising floorE-commerce platform

https://adtechasia.sg/

Welcome to Padooh, the multi-national platform for outdoor sales and advertising. Padooh not only connects global customers with billboard owners across 7 countries: Vietnam, South Korea, Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, and Japan, but also optimizes the management and deployment of your advertising campaigns. With advanced CRM features, Padooh ensures maximum efficiency in reaching your target audience and intelligently managing customer information. Let’s explore the outstanding benefits and features that Padooh has to offer!

Register at the apply network link

Đăng Ký tại link apply network

Chào mừng bạn đến với Padooh, nền tảng bán hàng và quảng cáo ngoài trời đa quốc gia. Padooh không chỉ giúp kết nối khách hàng toàn cầu với các chủ bảng quảng cáo tại 7 quốc gia: Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Nhật Bản, mà còn tối ưu hóa quá trình quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo của bạn. Với các tính năng CRM tiên tiến, Padooh đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất trong việc tiếp cận đối tượng mục tiêu và quản lý thông tin khách hàng một cách thông minh. Hãy cùng khám phá những lợi ích và tính năng vượt trội mà Padooh mang lại!

introduce

giới thiệu

Padooh.Asiamedia.Vn is an application that provides customers with the ability to log in and use the service easily and efficiently.

At the same time, to start joining the Padooh network, you can pre-register at the link: padooh.global.asiamedia.vn. Together, these two paths support the management and implementation of advertising campaigns in a professional and convenient way.

Padooh.Asiamedia.Vn là ứng dụng cung cấp cho khách hàng khả năng đăng nhập và sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng và hiệu quả.

Đồng thời, để bắt đầu tham gia mạng lưới Padooh, bạn có thể đăng ký sơ bộ tại link: padoooh.global.asiamedia.vn. Hai đường dẫn này cùng hỗ trợ việc quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo một cách chuyên nghiệp và tiện lợi.

PADOOH: CONNECTING THE GLOBAL OUTDOOR ADVERTISING MARKET

PADOOH: KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TOÀN CẦU

The significance of “PADOOH: CONNECTING THE GLOBAL OUTDOOR ADVERTISING MARKET” lies in Padooh acting as a bridge between advertisers and billboard owners worldwide. This connectivity brings the following benefits:

 1. Market Expansion: Padooh enables billboard owners to reach and collaborate with global customers across multiple countries, creating an extensive advertising network.

 2. Advertising Strategy Optimization: Through this connection, advertising campaigns can be deployed more effectively, catering to the specific needs and target audiences of each market.

 3. Enhanced Business Efficiency: By facilitating collaboration between advertisers and billboard owners, Padooh enhances customer reach and increases revenue from advertising campaigns.

Ý nghĩa quan trọng là Padooh đóng vai trò như một cầu nối giữa các nhà quảng cáo và chủ sở hữu bảng quảng cáo trên toàn cầu. Việc kết nối này mang lại các lợi ích sau:

 1. Mở rộng thị trường: Padooh giúp cho các chủ sở hữu bảng quảng cáo có thể tiếp cận và hợp tác với khách hàng toàn cầu từ nhiều quốc gia khác nhau, tạo ra một mạng lưới quảng cáo rộng lớn.

 2. Tối ưu hóa chiến lược quảng cáo: Nhờ vào kết nối này, các chiến dịch quảng cáo có thể được triển khai một cách hiệu quả hơn, đáp ứng đúng nhu cầu và đối tượng mục tiêu của từng thị trường cụ thể.

 3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Bằng cách kết nối và tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo và chủ sở hữu bảng quảng cáo làm việc cùng nhau, Padooh giúp tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng và tăng doanh thu từ các chiến dịch quảng cáo.

Login Instructions

Hướng dẫn

To use the Padooh app, you need to register for an account first. Here are the steps to register:

 1. Visit Padooh’s Registration Page: Go to the registration page of Padooh. You can access it through their mobile app or on their website.

 2. Fill Out Registration Form: Provide required information such as your name, email address, phone number, and create a password for your account.

 3. Verify Your Account: Follow any verification steps required, such as verifying your email address or phone number.

 4. Complete Registration: Once verified, your account registration will be complete.

 5. Log In to Padooh App: Now that you have registered, you can log in to the Padooh app using the username (email address or username you provided during registration) and the password you created.

 6. Explore Padooh Features: After logging in, you can explore and utilize all the features of the Padooh app, including managing advertising campaigns, accessing customer information, and more.

By following these steps, you can register for a Padooh account and subsequently use it to log in to the Padooh app for accessing its functionalities.

Để sử dụng ứng dụng Padooh, bạn cần đăng ký tài khoản trước. Dưới đây là các bước để đăng ký:

 1. Truy cập Trang Đăng ký của Padooh: Truy cập vào trang đăng ký của Padooh thông qua ứng dụng di động hoặc trang web của họ.

 2. Điền thông tin vào Form Đăng ký: Nhập các thông tin cần thiết như tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại và tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn.

 3. Xác minh Tài khoản: Hoàn tất bất kỳ bước xác minh nào cần thiết, chẳng hạn như xác minh địa chỉ email hoặc số điện thoại.

 4. Hoàn tất Đăng ký: Sau khi xác minh thành công, quá trình đăng ký tài khoản của bạn sẽ hoàn tất.

 5. Đăng nhập vào ứng dụng Padooh: Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Padooh bằng tên đăng nhập (địa chỉ email hoặc tên đăng nhập mà bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký) và mật khẩu mà bạn đã tạo.

 6. Khám phá các tính năng của Padooh: Sau khi đăng nhập thành công, bạn có thể khám phá và sử dụng tất cả các tính năng của ứng dụng Padooh, bao gồm quản lý các chiến dịch quảng cáo, truy cập thông tin khách hàng và nhiều tính năng khác.

BENEFITS OF THE BOARD OWNER AND SALES UNIT

LỢI ÍCH CHO ĐƠN VỊ CHỦ BẢNG VÀ BỘ PHẬN BÁN HÀNG

MAXIMUM CUSTOMER REACH

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TỐI ĐA

SMART DATA STORAGE

LƯU TRỮ DỮ LIỆU THÔNG MINH

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

QUẢN LÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

OPTIMIZE ADVERTISING STRATEGY

TỐI ƯU HÓA CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO

AIG's D-OOH PRODUCT

SẢN PHẨM D-OOH CỦA AIG

D-OOH (Digital Out-of-Home) is AIG’s outdoor advertising product, managed and updated through the platform ex-dooh.asiamedia.vn

This digital platform enables Ex-Dooh to provide D-OOH products to customers across 7 different countries. D-OOH allows advertisers and billboard owners to effectively utilize outdoor advertising space, ensuring professionalism and high efficiency in global advertising campaigns.

D-OOH (Digital Out-of-Home) là sản phẩm quảng cáo ngoài trời của AIG, được cập nhật và quản lý qua nền tảng ex-dooh.asiamedia.vn

Đây là một nền tảng kỹ thuật số giúp Ex-Dooh cung cấp sản phẩm D-OOH cho khách hàng trong 7 quốc gia khác nhau. D-OOH cho phép các nhà quảng cáo và chủ sở hữu bảng quảng cáo tận dụng không gian quảng cáo ngoài trời một cách hiệu quả, đem lại sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả cao trong các chiến dịch quảng cáo toàn cầu.

E-commerce platform

Advertising floor

With the advent of D-OOH and the Padooh platform, we invite you to join us in exploring limitless potentials in the outdoor advertising sector. Don’t miss out on any opportunity—apply now to become part of our mission to connect and develop globally. Let’s journey together towards extraordinary success and craft the most effective advertising strategies.

Với sự ra đời của D-OOH và nền tảng Padooh, chúng tôi mời bạn hãy cùng tham gia và khai phá các tiềm năng vô hạn trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. Đừng để lỡ bất kỳ cơ hội nào, hãy áp dụng ngay để trở thành một phần của sứ mệnh kết nối và phát triển toàn cầu của chúng tôi. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để đạt được những thành công vượt bậc và tạo nên những chiến lược quảng cáo hiệu quả nhất.

Business Development Registration

Join us on PADOOH’s Global Network to grow your D-OOH business!

Hãy Đồng Hành Cùng Chúng Tôi Trên Mạng Lưới Toàn Cầu của PADOOH để Phát Triển Kinh Doanh D-OOH!

AIG Website System

ADVERTISING ECOSYSTEM: https://aig.asiamedia.vn

DOOH E-COMMERCIAL : https://ex-dooh.asiamedia.vn

EQUIPMENT: https://adtechasia.sg

OPERATIONS & PRODUCTIONS, IOT, SOFTWARE : https://thanhdatconstruction.com

 

CONTACT AIG COMMUNICATIONS

Quy Nhon Head office: 82 Bui Thi Xuan St., Le Hong Phong Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

Ha Noi presentations:Lot 501-502, 5th Floor, The Golden Palm Building, 21 Le Van Luong St., Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

HCM presentations:68 Nguyen Hue St., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Scroll to Top